Investigació del Canvi GlobalEl Canvi Global, definit com l'impacte global d'activitats humanes locals sobre el funcionament de la biosfera, està generat per una força comuna: l'augment de la població i l'increment en l'ús de recursos naturals (energia, aigua, sòl, biodiversitat, químics i elements clau). L'impacte global d'activitats locals es deu als processos de transport en la hidrosfera, atmosfera i oceans, resultant en canvi climàtic, desertificación, erosió de sòls, escassesa d'aigües, eutrofització, hipoxia, acidificació oceànica, contaminació i pèrdua de biodiversitat. 

La contribució de la ciència és fonamental per a abordar aquest desafiament. La investigació científica contribuirà a millor comprendre, predir i finalment gestionar els riscos que suposa el Canvi Global mitjançant mesures d'adaptació i mitigació. 

La investigació del Canvi Global requereix importants components transdisciplinars i massa crítica. Les Illes Balears són particularment vulnerables al Canvi Global a causa de (a) el fet insular; (b) la seva forta dependència econòmica i social del turisme, un sector particularment afectat pel Cam bio Global; i (c) l'especial vulnerabilitat de l'àrea mediterrània al Canvi Climàtic, especialment els seus arxipèlags, amb taxes d'escalfament i sequera majors que qualsevol altra part del planeta excepte l'Àrtic.
Descripció
Publicacions
Personal

Enllaços