Nou conveni específic

El 2 de juny de 2008 se signa el nou Conveni específic entre el CSIC i la UIB pel qual l’IMEDEA es reestructura en quatre departaments Biodiversitat i conservació, Ecologia i Recursos Marins, Investigació del Canvi Global, i Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat , als quals s’hi afegia l’àrea de Serveis Generals, pendent d’estructuració.
El 2008, arran de l’elaboració del Pla Estratègic 2010-2013, s’estructura l’àrea de Serveis Generals als Serveis d’Administració, Suport a la Investigació, Manteniment i Infraestructures, i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. A més, s‟estableix un Servei d‟Instal·lacions Singulars per a la gestió de les estacions experimentals de l‟IMEDEA, i es consolida la Biblioteca de l‟IMEDEA gràcies al suport tècnic i humà del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.


Segregació del departament de Física Interdisciplinar

El 2 d’agost, el CSIC i la UIB modifiquen el Conveni Marc de Col·laboració i acorden, en base a les recomanacions del Panell Avaluador del Pla d’actuació 2006-2009 de l’IMEDEA, la segregació del Departament de Física Interdisciplinar, que es constitueix a l’Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC) .


Nou edifici

El nou edifici anexo s’inaugurarà oficialment el 2 de juny de 2008 amb la presència del president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Aguiló, el president del CSIC, Dr. Rafael Rodrigo, la rectora de la UIB, Dra. Montserrat Casas, y el alcalde de Esporles, Sr. Miquel Ensenyat.


Inauguració de l'edifici

En data 25 de setembre es procedeix a la inauguració oficial de l’edifici, amb la presència de la ministra de Ciència i Tecnologia, Sra. Anna Birulés i Bertran, president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Aguiló, el president del CSIC, el Dr. Rolf Tarrach Siegel, el rector de la UIB, el Dr. Llorenç Huguet i Rotger, i l’alcalde d’Esporles, el Sr. Jaume Pou i Reinés.


Finalització obres edifici

A finals del 1999 conclouen les obres i es produeix l’ocupació de l’edifici per part del personal de l’IMEDEA. Per primera vegada des de la seva fundació el 1986, l’IMEDEA compta amb seu pròpia. Fins aleshores, el seu personal se situava, de forma dispersa, als diferents Departaments i dependències de la UIB.


Inici de l'obra

Comencen les obres de rehabilitació de ledifici.


Acord de creació de l'IEA

L’IMEDEA inicia el seu camí el 16 d’abril de 1986, quan el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat la proposició no de llei R.G.E. 528/86, amb el text següent: “Que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, estableixi contacte amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques i amb la Universitat de les Illes Balears per col·laborar institucional i financerament a l’establiment de l’Institut d’Estudis Avançats”.


Creació IMEDEA

En data 19 de juny de 1995 s’estableix un nou conveni específic entre la UIB i el CSIC, pel qual es reestructura l’IEA, que es denomina Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que es constitueix en dos Departaments: Recursos Naturals i Física Interdisciplinar.
El desembre de 1995 se signa un conveni entre el CSIC i l’Ajuntament d’Esporles (Mallorca), per la qual aquest Ajuntament atorga al CSIC la cessió per 99 anys de l’edifici i terreny adjacent que ocupen les antigues escoles municipals (Ses Escoles Velles), comprometent-se el CSIC, a càrrec seu, a la rehabilitació de l’edifici ia la ubicació, en el mateix, de l’IMEDEA. Posteriorment arriba a un acord pel qual el CSIC adquireix, en propietat, l’edifici i el terreny.