IMEDEA és un centre de recerca públic dedicat a promoure i compartir coneixements científics clau sobre els processos globals del planeta i els éssers que hi habiten. Som especialistes en l’estudi dels ecosistemes marins, costaners i insulars, les seves característiques, funcionament i evolució. Considerem aspectes físics, geoquímics i biològics del medi natural i analitzem els processos que tenen lloc des d’escales moleculars fins a dimensions planetàries. Les nostres activitats s’integren a l’àrea global de VIDA.

Entenem que el coneixement científic és un valor en ell mateix. Tot i això, la nostra recerca també tracta de respondre a determinats reptes socials com l’adaptació/mitigació dels efectes del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la protecció i restauració d’ecosistemes i la gestió sostenible dels recursos naturals.

Les diferents línies de recerca de l’IMEDEA es poden integrar a tres àmbits generals d’actuació:

 • Clima, dinàmica de l’oceà i efectes del canvi global
 • Estructura i funcionament dels ecosistemes
 • Biodiversitat i evolució

Clima, dinàmica de l'oceà i efectes del canvi global


L’oceà i les interaccions entre aquest i l’atmosfera són elements fonamentals de la regulació del clima. L’oceà absorbeix la radiació solar, allibera/absorbeix calor, afavoreix la formació de núvols i emmagatzema part del diòxid de carboni procedent de l’atmosfera.

A l’IMEDEA investiguem els processos geofísics que regeixen aquestes interaccions entre l’atmosfera i l’oceà, els canvis que es produeixen a l’oceà com a conseqüència del canvi climàtic, els efectes que aquestes variacions produeixen als organismes i al benestar dels ciutadans, així com la possible mitigació.

Temes:

 • Prediccions climàtiques i identificació de llindars crítics i punts d’inflexió de canvis físics a l’oceà i els seus efectes a les zones costaneres (nivell del mar, clima d’onades, recessió de la línia costanera, inundacions, transport de sediments).
 • Mecanismes adaptació dels organismes i les comunitats naturals a les condicions d’estrès produïts pel canvi climàtic (variació de temperatura, CO2 dissolt, alcalinitat i pH).
 • Mitigació de l’impacte del canvi climàtic mitjançant solucions basades en la naturalesa per al segrest de CO2 en sistemes continentals (aigües subterrànies) i oceànics (carboni blau).

Estructura i funcionament dels ecosistemes


La variabilitat ambiental influeix de forma fonamental en l’abundància i la distribució de les poblacions i altera el funcionament i l’estat dels ecosistemes. La composició i les interrelacions de les poblacions que constitueixen un ecosistema en determina les propietats, incloent-hi la resiliència davant de pertorbacions naturals i/o antropogèniques. Què passa al mar quan pesquem una espècie en lloc d’una altra? Com es produeixen les invasions biològiques? Per respondre aquestes preguntes d’aquest tipus hem de comprendre els mecanismes que determinen el funcionament dels ecosistemes i les característiques que deriven de la seva estructura.

Temes:

 • Processos geofísics que influeixen en la variabilitat ambiental i la seva contribució a l’estructura i el funcionament dels ecosistemes marins.
 • Estudi de les interaccions fisicobiològiques a múltiples escales espacials i temporals.
 • Interaccions entre organismes en sistemes naturals i antropitzats.

Biodiversitat i evolució 


Els ecosistemes estan constituïts per un equilibri fràgil entre els organismes i l’hàbitat que els envolta. La biodiversitat contribueix a la salut dels ecosistemes i la seva resiliència davant del canvi. Investiguem diversos aspectes relacionats amb la biodiversitat i la seva conservació, analitzant des de microorganismes fins a vertebrats, la demografia i dinàmica de poblacions, els patrons genètics i la filogeografia.

Temes:

 • Impacte de les pressions antropogèniques, sobre la pèrdua de biodiversitat i la resiliència dels ecosistemes.
 • Estratègies de conservació, gestió i restauració destinats a preservar la biodiversitat dels ecosistemes i els serveis que aquests proporcionen.