El Canvi Global, definit com l’impacte global de les activitats humanes locals de qualsevol tipus sobre el funcionament de la biosfera, està impulsat per una força comuna: el creixement de la població humana unit a un ús més gran dels recursos (energia, aigua, terra, biodiversitat, productes químics i elements clau). Els impactes globals de les activitats locals sorgeixen dels processos de transport a la hidrosfera, l’atmosfera i els oceans, i donen lloc al canvi climàtic, la desertificació, l’erosió del sòl, l’escassetat d’aigua, l’eutrofització, la hipòxia, la acidificació dels oceans, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat.

La contribució de la ciència és fonamental per fer front a aquest desafiament. La investigació científica contribuirà a comprendre, preveure i, en darrera instància, gestionar millor els riscos que planteja el canvi global, mitjançant mesures dadaptació i mitigació. La investigació sobre el canvi global requereix un important component transdisciplinar, així com una massa crítica.

Les Illes Balears són especialment vulnerables al Canvi Global degut a (a) el fet de la insularitat; (b) la forta dependència de la seva economia i teixit social del turisme, un sector especialment vulnerable al canvi global; (c) la particular vulnerabilitat de l’àrea mediterrània, en particular dels arxipèlags, al canvi climàtic, amb taxes d’escalfament i intensitat de sequera més ràpides que qualsevol altra zona del món, excepte l’Àrtic.