DATALAB

El servei DataLAB es dedica a oferir assessorament i eines d’anàlisi a projectes de recerca que requereixen treballar amb grans bases de dades, utilitzar mètodes estadístics o computacionals avançats i/o aprenentatge automatitzat. Els tècnics de DataLAB estan especialitzats en ciència de dades i en aplicacions d’intel·ligència artificial (IA) en l’anàlisi d’imatges. L’aplicació de tècniques d’IA a l’anàlisi de la informació ambiental, ja siguin dades de sensors, seqüenciació genètica, imatges o vídeos, és un camp en constant creixement. Mitjançant aquestes tècniques es poden detectar objectes, derivar diversos paràmetres d’interès i realitzar agrupacions (classificació, detecció d’objectes, segmentació, punts clau…). Les tasques del servei inclouen assessorament en tècniques d’IA, anàlisi d’imatges i entrenament de xarxes neuronals, a més d’organitzar l’emmagatzematge de les bases de dades utilitzades.

 

Ubicació

El DataLAB està situat al despatx 2059b.

 

Responsable científic del servei

Dra. Marta Marcos

Prestaciones

  • Consultoria i assessorament sobre intel·ligència artificial: Entrenament de xarxes per a imatges i vídeos, protocols d’entrenament de xarxes basades en IA i assessorament en l’ús de noves tecnologies.
  • Anàlisi d’imatge per identificar objectes mitjançant una xarxa neuronal prèviament entrenada amb els objectes a identificar o mitjançant programes de visió computacional que facilitin la identificació d’objectes o individus particulars a la imatge.

Personal Associat

Información de contacto

Email: servicio_datalab@imedea.uib-csic.es

Formulario para peticiones