El servei QAE està especialitzat en el processament i l’anàlisi química de mostres ambientals. El servei presenta dues línies dactuació. D’una banda, s’especialitza en l’anàlisi d’aigua, els sediments i el material biològic típics del camp de l’oceanografia i l’ecologia marina. De l’altra, aquest servei compta amb un laboratori especialitzat en la microquímica i l’esclerocronologia de peixos. Aquest laboratori realitza datacions (determinacions de l’edat) i anàlisis cronològiques de teixits calcificats fent servir tant marques estacionals com diàries. La validació de la periodicitat d’aquestes marques es fa mitjançant mètodes directes i indirectes, incloent-hi l’anàlisi de la composició elemental dels teixits (elements traça i isòtops).

Prestacions

  • Anàlisi de nutrients en aigua
  • Quantificació de la microcomposició química de carbonats biogènics

Personal associat

Informació de contacte

Email: servicio_mcb@imedea.uib-csic.es