Història i dades clau

 • 1986 L'IMEDEA inicia la seva marxa el 16 d'Abril de 1986, quan el Parlament de les Illes Balears, va aprovar per unanimitat la Proposició no de Llei RGE 528/86, amb el següent text: "Que el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d'Educació i Cultura, estableixi contacte amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques i amb la Universitat de les Illes Balears per col·laborar institucional i financerament en l'establiment de l'Institut d'Estudis Avançats ".

  El 18 de Setembre d'aquest mateix any, el Govern de les Illes Balears va adoptar l'acord següent: "Manifestar l'exprés desig de participar en l'execució material de l'Institut d'Estudis Avançats, a instal·lar a Balears, pel CSIC, en la mesura que el projecte sigui examinat i acceptat pel Consell de Govern i en funció de les disponibilitats pressupostàries corresponents a l'exercici de 1987 ".

  Finalment, es crea l'Institut d'Estudis Avançats (IEA) de les Illes Balears com a centre mixt entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), per conveni signat per ambdues institucions en data de 7 de novembre d'aquest any. L'IEA s'organitza en tres departaments (llavors anomenats Unitats Estructurals): Recursos Naturals, Lògica Matemàtica (després anomenat Ciències Cognitives) i Filologia Catalana.

 • 1995 En data 19 de juny de 1995 s'estableix un nou conveni específic entre la UIB i el CSIC , pel qual es reestructura l'IEA, que passa a denominar-se Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), que es constitueix en dos Departaments: Recursos Naturals i Física Interdisciplinària.

  Al desembre de 1995 se signa un conveni entre el CSIC i l'Ajuntament d'Esporles (Mallorca), per la qual aquest Ajuntament atorga al CSIC la cessió per 99 anys de l'edifici i terreny adjacent que ocupen les antigues escoles municipals (Ses Escoles Velles), comprometent-se l'CSIC, al seu càrrec, a la rehabilitació de l'edifici ia la ubicació, en el mateix, de l'IMEDEA. Posteriorment s'arriba a un acord pel qual el CSIC adquireix, en propietat, l'edifici i el terreny.

 • 1997 Comencen les obres de rehabilitació de l'edifici.

 • 1999 A finals de 1999 conclouen les obres i es produeix l'ocupació de l'edifici per una part del personal de l'IMEDEA. Per primera vegada des de la seva fundació el 1986, l'IMEDEA disposa de seu pròpia. Fins llavors, el seu personal se situava, de manera dispersa, en els diferents departaments i dependències de la UIB.

 • 2001 En data 25 de setembre es procedeix a la inauguració oficial de l'edifici, amb la presència de la ministra de Ciència i Tecnologia, Sra. Anna Birulés i Bertran, el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Francesc Antich i Aguiló, el president del CSIC, Dr Rolf Tarrach Siegel, el rector de la UIB, Dr Llorenç Huguet i Rotger, i el batle d'Esporles, Jaume Pou i Reinés.

 • 2003 S'inicien les obres d'ampliació de la seu d'Esporles, amb la construcció d'un nou edifici annex, que s'inaugura oficialment el 2 de Juny de 2008 amb la presència del president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Francesc Antich i Aguiló, el president del CSIC, Dr Rafael Rodrigo, la rectora de la UIB, Dra. Montserrat Casas, i el batle d'Esporles, Miquel Ensenyat.

 • 2006 El 2 d'agost, el CSIC i la UIB modifiquen el seu Conveni Marc de Col·laboració i acorden, en base a les recomanacions del Panell Avaluador del Pla d'actuació 2006-2009 de l'IMEDEA, la segregació del Departament de Física Interdisciplinària, que es constitueix en Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC).

 • 2008 El 2 de Juny de 2008 es signa el nou Conveni especifico entre el CSIC i la UIB pel qual l'IMEDEA es reestructura en quatre departaments Biodiversitat i conservació , Ecologia i Recursos Marins , Investigació del Canvi Global , i Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat , als quals s'afegia l'àrea de Serveis Generals, pendent d'estructuració.

  El 2008, arran de l'elaboració del Pla Estratègic 2010-2013, s'estructura l'àrea de Serveis Generals en els Serveis de Administració , Suport a la Recerca , Manteniment i Infrastructures , i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació . A més, s'estableix un Servei d'Instal · lacions Singulars per a la gestió de les estacions experimentals de l'IMEDEA, i es consolida la Biblioteca del IMEDEA gràcies al suport tècnic i humà del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB .

Presentació
Història i dades clau
Organigrama
Relacions Insititucionals
Pla d'actuació
Còm arribar
Instal·lacions i recursos
Estadístiques de publicacions
Estadístiques de projectes
Estadístiques de personal