Ofertes de treball i beques

Detalls

Títol:Becas JAE Intro 2020 Javier Benedí
Tipus:scholarship
Descripció:En el marc de la convocatòria BEQUES D'INTRODUCCIÓ A la RECERCA PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS (JAE INTRO 2020) convocada per l'Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), centre mixt del CSIC i la Universitat de les Illes Balears, ofereix 3 plans de formació Javier Benedí per a estudiants de màster en projectes relacionats amb les principals línies de recerca de l'institut

Correu electrònic de contacte: info@imedea.uib-csic.es

Termini de sol·licituds: des del 21 d'octubre al 20 de novembre de 2020.

Nombre de beques: 3

Període i durada de cada beca: començament entre l'1 de febrer i l'1 d'abril de 2021 i amb una durada de 5 mesos.

Import de cada beca, mensualitats i possibilitat de dotació addicional: import total de la beca de 3.000€, en 5 mensualitats de 600€ i sense dotació addicional.

Temps màxim setmanal de dedicació dels beneficiaris de la beca: 20 hores.

Requisits específics dels sol·licitants:

i. Rama de Llicenciatura o Grau: haver finalitzat els estudis de Llicenciatura o Grau en la branca de coneixement de Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Ciències Ambientals o Ciències de la Mar en el curs acadèmic 2018 - 2019 o posterior i no estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol de Doctor.

ii. Nota mitjana de l'expedient acadèmic de grau: Acreditar una nota mitjana de grau o llicenciatura, igual o superior a 1,5 en una escala decimal
de 0-4 i amb 2 decimals. 

iii Màster Universitari Oficial: durant el curs acadèmic 2020/2021 haurà de cursar un Màster Universitari oficial.

Temes de treball oferts i investigadors responsables i composició de la Comissió de Selecció:

Tema 1. Codi: JAEIntro-2020-*IMEDEA-01. Diversitat i biogeografia de nous filotips de Salinibacter ruber mitjançant genòmica i metagenòmica.

En el grup de Microbiologia Marina s'han aïllat nous filotips de l'espècie model Salinibacterruber en mostres de salines en llocs tan distants com Mallorca, Alacant, Utah (USA) i Sud-àfrica.

Es pretén analitzar la diversitat genòmica dels aïllats i comparar-la amb el filotip més estudiat, avaluar la seva presència, abundància i diversitat en els metagenomes dels llocs de procedència i observar si hi hagués patrons geogràfics que es relacionessin amb una especiació al·lopàtrica. Es tracta bàsicament d'un treball bioinformàtic sobre genòmica i metagenòmica que es combinarà amb tècniques de microscòpia òptica de fluorescència.

Responsables: Grup de Microbiologia Marina (ramon@imedea.uib-csic.es)

Tema 2. Codi: JAEIntro-2020-*IMEDEA-02. Interaccions físicobiológiques en sistemes planctònics:

La física i la biologia són determinants fonamentals de la dinàmica de la vida microbiana en l'oceà. El grup d'Interaccions Físic-Biològiques en l'Oceà (InFiBio) del IMEDEA és un actiu grup de recerca interessat en l'estudi de la mecànica de fluids, l'oceanografia física i biològica, el plàncton marí, la teoria dels sistemes dinàmics i la biofísica de microorganismes. La nostra recerca actual abasta des de l'estudi d'interaccions microbianes parasitàries mitjançant experiments i modelatge, fins al paper que juga la llum en la regulació de la motilitat de les microalgues o la influència de la dinàmica de fluids en la reproducció de les diatomees (que resulta fonamental!).

Busquem una integració entre el treball de camp, els experiments de laboratori i el modelatge, la qual cosa es reflecteix en el perfil interdisciplinari del grup. El projecte de Màster proposat s'emmarca en els projectes de recerca anteriorment esmentats, però s'adaptarà a les habilitats i interessos del candidat.

Responsables: Grup d'Interaccions Físic-Biològiques en l'Oceà (gotzon@imedea.uib-csic.es)

Tema 3 Codi: JAEIntro-2020- IMEDEA-03. Intel·ligència Artificial per a la identificació automàtica de pol·linitzadors. 

Aquesta beca brindarà a un estudiant de màster l'oportunitat de desenvolupar una eina d'Intel·ligència Artificial (IA) per a la identificació automàtica de grups funcionals i d'espècies de pol·linitzadors. Aquesta metodologia innovadora proporcionarà una informació precisa, eficaç i reproduïble per a obtenir més dades de poblacions de pol·linitzadors i les seves interaccions amb plantes silvestres amb menor temps de dedicació que els censos tradicionals. La proposta es realitza conjuntament entre el grup d'Ecologia terrestre i el Fish Ecology Group que ha desenvolupat diverses xarxes neuronals basades en Deep Learning (IA).

Responsables: Grup d'Ecologia terrestre (atraveset@imedea.uib-csic.es). 

Composició de la Comissió de Selecció: 1) President: Gotzon Basterretxea Oyarzabal. 2) Vocals: i) Núria Marbà Bordalba. ii) GiacomoTavecchia. iii) Ignacio A. Català Alemany. 3) Secretari: Pilar Martín Bardón.SOL·LICITUD. Enviar tota la documentació a info@imedea.uib-csic.es

1. CV (descarregar)

2. Perfil de l'estudiant universitari (nom, universitat): Document acreditatiu d'identitat o passaport

3. Expedient o certificat acadèmic del sol·licitant (sol·licitar-lo a la universitat corresponent)

4. Document de sol·licitud (descarregar)

5. Per a estudiants d'universitats estrangeres, llegir documentació adjunta (descarregar)MÉS INFORMACIÓ: ENLLAÇ CONVOCATÒRIA CSICInici de l'oferta:22/10/2020
Fi de l'oferta:21/11/2020
Data de resolució:15/12/2020