home_ca


Benvingut al lloc web del Servei d’Esclerocronologia de l’IMEDEA (CSIC-UIB), aquí trobarà tota la informació sobre el Servei, tot el que necessiti saber sobre les diferents tècniques que aplicam en teixits calcificats.

L’ESCLEROCRONOLOGIA

L’Esclerocronologia estudia els patrons físics i químics en bandes de creixement temporal registrats en estructures calcificades d’organismes aquàtics (otòlits, vèrtebres, escates, coralls, closques de bivalves, etc). L’objectiu és reconstruir-ne la història vital i la relació amb processos ecològics, antròpics i ambientals.

Actualment l’esclerocronologia es projecta com una ciència interdisciplinària amb diverses aplicacions: (i) reconstrucció del paleoclima, (ii) canvi climàtic i ambiental, (iii) estudis físics i biològics, (iv) presència de contaminants i els seus efectes, i (v) aplicacions en estudis de gestió i conservació dels recursos pesquers.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Servei d’Esclerocronologia de l’IMEDEA (CSIC-UIB) està especialitzat en la datació cronològica de teixits calcificats (determinació de l’edat) utilitzant tant marques estacionals com diàries, en la validació de la periodicitat de les marques mitjançant mètodes directes i indirectes, i en la realització de les anàlisis de composició elemental dels teixits (elements traça i isòtops).

Aquest Servei és l’únic d’aquest tipus en tot l’estat que ha estat inclòs al Catàleg de Serveis Científic-Tècnics del CSIC,  i les seves condicions i tarifes han estat aprovades per l’agència estatal.

El Servei és desenvolupat pel Laboratori d’Ecologia de Peixos de l’IMEDEA (CSIC-UIB), liderat per la Prof. Beatriz Morales Nin, experta en l’estudi d’estructures calcificades de dels anys 90. A més el Grup compta amb la presència d’una tècnica contractada especialista en microquímica i datació i de personal permanent que treballen de manera conjunta i coordinada. El grup recolza la transferència de coneixement mitjançant programes de doctorat, màster, grau i la formació de visitants.

Considerant els objectius específics de cada estudi es determinarà el tipus de Prestació. S’ofereix un total de 2 Variants per a la Prestació Datació i de 7 Variants per a la Prestació Microquímica, a més d’una Prestació General que no inclou costos de material.

A QUI S’OFEREIX

El Servei s’ofereix internament als investigadors de l’IMEDEA (CSIC-UIB) o d’altres centres pertanyents al CSIC, i de forma externa a altres entitats de l’AGE, OPIs, universitats espanyoles i entitats privades i estrangeres, aplicant-se tarifes diferenciades segons pertoqui.

CONDICIONS DEL SERVEI

Prèviament a l’execució de la Prestació es fa un assessorament sobre la metodologia (i.e. Variant) més adequada al objectius de l’estudi a realitzar.

El Servei d’Esclerocronologia de l’IMEDEA (CSIC-UIB) disposa de protocols estandarditzats per al processament de les mostres i per al tractament dels resultats obtinguts. En el cas dels estudis de microquímica s’apliquen mètodes ultranets que garanteixen la qualitat de les anàlisis.

Degut a la gran diversitat de tècniques i mètodes aplicables, qualsevol sol·licitud és estudiada individualment per tal d’oferir el pressupost més ajustat segons la tarifa estipulada. Dins de cada Prestació hi ha diverses Variants les quals cobreixen la totalitat dels estudis que es poden desenvolupar en el camp dels teixits calcificats. Les anàlisis de microquímica (ICPMS o IRMS) poden ser realitzades pel nostre Servei o bé poden contractar-se directament amb els SAI de la Universidade de A Coruña, encara que, en aquest darrer cas, la preparació de les mostres la realitza el Servei d’Esclerocronologia de l’IMEDEA (CSIC-UIB).

COST DEL SERVEI

El preu de les diferents Variants oferides pel Servei d’Esclerocronologia es fa en base al cost diari del treball (€/dia), el qual varia en funció del material utilitzat i del nombre de mostres que es poden processar per dia.

La prestació conclou amb l’enviament de les matrius de dades generades i amb la redacció d’informes que inclouen aspectes tècnics, metodològics i descripció dels resultats. El Servei pot participar, si així es requereix, de la redacció d’articles científics relacionats amb la Prestació realitzada.