Comunicació

La costa de Bilbao podria sofrir els efectes dels canvis extrems a la mar durant al segle XXII

  • L’estudi científic estima que les àrees inundables a la costa de Biscaia a final de segle poden arribar a triplicar les actuals i d’aquestes el 50 per cent corresponen a terrenys urbanitzats residencials i industrials.

 

Mallorca, 10 de maig de 2012. Una recerca científica realitzada per investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i del Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia ha explorat l'impacte de les crescudes extremes que resulten de la combinació de les oscil·lacions de les marees i dels canvis en el nivell de la mar i en les marees de tempesta durant el segle XXI a la costa biscaïna. El treball avalua els impactes dels canvis del nivell de la mar en escenaris de canvi climàtic durant el segle XXI, en el cas d'estudi, de Bilbao.

«S'ha triat aquesta àrea geogràfica perquè es disposa de dades topogràfiques de gran precisió que han permès determinar amb fiabilitat cotes d'inundació i tipologies de les àrees afectades (zones urbanes, residencials, naturals, etc.)» precisa la doctora Marta Marcos, investigadora de l'IMEDEA (CSIC-UIB), organisme mixt de recerca entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears, i autora principal de l'estudi. Per desenvolupar el model de predicció s'han considerat dos escenaris climàtics possibles dels que defineix el Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (en anglès Intergovernamental Panel on Climate Change, IPCC): un amb canvis moderats i un altre de més negatiu. Per cada un d'aquests escenaris l'estudi té en compte els efectes de la pujada gradual del nivell mitjà de la mar per encalentiment i desgel, com també els canvis en les tempestes i el seu impacte en els nivells de la mar extrems (efectes de pressió atmosfèrica i vent). Ambdues contribucions s'han obtingut a partir de simulacions de models numèrics.

Aquesta metodologia ha permès establir els nivells màxims que es es preveu que s'assoliran al llarg del segle XXI, sota els escenaris considerats, respecte a la situació actual. El treball, publicat a la prestigiosa revista Climate Research, ha estimat que les àrees inundables a la costa de Biscaia a final de segle poden arribar a triplicar les actuals i, d'aquestes, el 50 per cent corresponen a terrenys urbanitzats, tant residencials com industrials. Tal com es pot observar a través dels resultats del model, l'àrea inundable representa un augment de més de tres vegades en comparació amb l'àrea de risc dels actuals extrems del nivell de la mar.

«L'estudi dóna una idea de la variabilitat regional de nivell de la mar i dels riscs d'inundació locals, de manera que proporciona informació necessària per a la formulació de mesures eficaces d'adaptació a mitjà termini als canvis extrems del nivell de la mar», conclou la doctora Marta Marcos.

 

---------

Citar com: Effect of sea level extremes on the western Basque coast during the 21st century. Marta Marcos, Guillem Chust, Gabriel Jordà, Ainhoa Caballero. Climate Research, Vol 51:237-248,2012. doi: 10.3354/cr01069.

 

MATERIAL GRÁFICO (Clica sobra la imatge per descarregar)

 Fig.1. Model Digital del Terreny bassat en dades LiDAR. A l'esquerra les àrees inundables amb el nivell actual de la mar; a la dreta les àrees inundables durant la segona meitat del segle XXI per la ciutat de Bilbao (figures superiors) i en més detall Barakaldo (figures inferiors). Els colors indiquen la clasificació del terra.