Investigadors de l'IMEDEA desenvolupen un Marc Conceptual per implementar Solucions Blaves Basades en la Naturalesa

05/02/2024

 

La creixent preocupació per la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic ha generat una demanda de solucions efectives per abordar aquests reptes a escala global. En resposta, han sorgit les Solucions Basades en la Naturalesa (SbN) com a una alternativa encoratjadora, però malgrat el seu potencial, la implementació d'aquestes solucions en entorns marins i costaners, anomenades SbN Blaves, s'ha trobat amb importants obstacles.

 

Les Solucions Basades en la Naturalesa (SbN) són enfocaments i estratègies que s'inspiren en la naturalesa per abordar reptes ambientals, socials i econòmics. Aquestes solucions es basen en el concepte d'utilitzar i treballar amb la naturalesa per resoldre problemes i millorar la resiliència dels ecosistemes i les comunitats humanes. En lloc de dependre únicament de tecnologies i estructures artificials, les SbN se centren en el disseny i la implementació de solucions que imiten o reforcen els processos naturals.

Les SbN es consideren una alternativa sostenible i eficaç per fer front a reptes com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la degradació del sòl, l'escassetat d'aigua i altres problemes ambientals i socials. Les Solucions Basades en la Naturalesa Blaves (SbN Blaves) es caracteritzen per la seva implementació en entorns marins i costaners, la qual cosa implica enfrontar diversos reptes i problemàtiques que han dificultat la seva execució efectiva. Aquests obstacles inclouen la complexitat de la implementació a causa de la interconnexió dels ecosistemes marins i costaners, la insuficiència de recursos financers i l'absència d'un marc regulador clar entorn a la propietat, la gestió i la responsabilitat dels ecosistemes marins i costaners.

La implementació efectiva de les SbN Blaves es troba limitada per l'absència d'un marc integral, identificat com un dels principals reptes segons els experts. En resposta a aquesta problemàtica, un grup d'investigadors del projecte europeu MaCoBioS ha desenvolupat un marc conceptual integrat dissenyat per orientar la selecció de SbN blaves, tenint en consideració tant els reptes socials com els contextos socioecològics específics. El marc conceptual de SbN blaves es compon de quatre passos progressius

  • Identificar els reptes socials a abordar.
  • Resaltar els serveis ecosistèmics i les funcions ecològiques subjacents que podrien contribuir a resoldre aquests reptes.
  • Identificar el context ambiental específic en què es implementarà la intervenció.
  • Ofereixi opcions d'intervenció que podrien abordar els reptes socials identificats.

Aquestes intervencions poden abastar des de la protecció amb restauració passiva fins a la implementació de mesures actives de restauració.

Aquest marc conceptual és un avanç important cap a l'aplicació exitosa de les Solucions Basades en la Naturalesa Blaves. El seu disseny flexible facilita l'adaptació a les singularitats de cada ecosistema marí, la qual cosa el converteix en una eina sumament valuosa. A més, es subratlla la importància d'integrar de manera més exhaustiva els aspectes socioeconòmics i de mantenir el marc actualitzat amb els darrers avanços científics, assegurant-ne la pertinència i l'efectivitat a llarg termini.

"L'estudi pretén millorar el marc mitjançant la integració més completa de consideracions socioeconòmiques. Això significa incorporar una comprensió més profunda dels aspectes socials i econòmics relacionats amb l'aplicació d'intervencions. Per garantir-ne la rellevància i l'eficàcia continuada, el marc s'actualitzarà periòdicament amb la informació científica més recent. En resum, aquests passos tenen com a objectiu proporcionar als presa de decisions una eina sòlida, adaptable i informada per implementar Solucions Basades en la Naturalesa en ecosistemes marins i costaners ", Comenta Silvia de Juan, unes de les investigadores participants en el projecte.

Aquest estudi és part dels objectius del projecte H2020 MaCoBioS, concretament de l'objectiu "Avaluar l'eficàcia de les solucions i mesures de protecció basades en la naturalesa per augmentar la capacitat de recuperació dels ecosistemes costaners marins".

 

Enllaç a l'article aqui